Mål- och styrdokument

malSkolverkets juridiska PM om skolbibliotek
Dokumentet utgår ifrån vad som står i skollagen och bibliotekslagen.

Skollag (2010:800)
Skollagen – Beslut om ny skollag kom den 22 juni 2010. Lagen trädde i kraft 2011 och säger så här i 36§ om skolbibliotek: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”

Bibliotekslag (2013:801)
Skolbiblioteken regleras i skollagen, men nämns också i bibliotekslagen eftersom de är en del av det allmänna biblioteksväsendet.

Läroplaner
För skolbiblioteken är det viktigt att kunna och följa läroplanen. Läroplanerna med kursplaner (grundskola) och ämnesplaner (gymnasium) finns hos Skolverket. De senaste läroplanerna är från 2011.

IFLA School Library Guidelines, 2nd edition
Riktlinjerna kommer att översättas till svenska